دکتر علی جنگجو

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فلوشیپ جراحی درون بین( لاپاروسکوپی) سابقه بیش از 20 سال سابقه تدریس و آموزش تکنیک های جدید به جراحان را دارا می باشند. جناب دکتر بیش از 5000 عمل موفق را دارا می باشند. از سوابق اجرایی ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:, دبير گروه جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ١٣٩۰ تاکنون رئیس بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)، ١٣٨٧- مهر ١٣٨٩ معاونت آموزشی بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)، ١٣٨۵-١٣٨٧ رئیس بخش اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا(ع)، ١٣٨۶-١٣٨٣ رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف، ١٣٧۴-١٣٧٧ عضو کمیته ارزشیابی درونی گروه جراحی عمومی، ١٣٨٧-١٣٨۶ عضو کمیته تدوین Log Book دستیاران گروه جراحی عمومی، ١٣٨٧-١٣٨۵ همکاری در راه اندازی و توسعه مرکز مهارت های بالینی دانشگاه، ١٣٨۵ همکاری در راه اندازی و توسعه اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا(ع)...